Buk Teach Us (nogat yet long Tok Pisin) wantaim buk Baibel i Tok i wankain. Tupela buk wantaim i bilong skulim ol manmeri na ol tok i tru insait long ol i wankain. Tasol Teach Us buk i yusim ol tok we i no hatwok long kisim gut mining bilong en. Ol i wokim dispela buk bilong helpim ol manmeri husat i hatwok long kliagut long ol tok i stap insait long buk Baibel i Tok. Insait long buk Teach Us, ol i rausim apendiks na putim ol futnot i stori long sampela tok insait long buk we i hatwok long kliagut long mining bilong ol. Long kirap bilong ol sapta, i no gat ol askim na riviu blok. Tasol long pinis bilong wan wan sapta, i gat ol bikpela tok i tru bilong Baibel em sapta i stori long en. Wankain olsem buk Baibel i Tok, yumi inap tilim buk Teach Us maski ol i no makim bilong tilim long wanpela mun. Olsem wanem yumi inap yusim ol gutpela samting long buk Teach Us taim yumi mekim Baibel stadi wantaim narapela?

OL BIKPELA TOK: Planti manmeri i laikim pasin bilong yumi long mekim Baibel stadi long rot bilong ritim paragraf long buk Baibel i Tok na kamapim ol askim. Sampela sumatin i no save gut long tokples o ol i no save gut long rit. Sapos olsem, yu ken yusim buk Teach Us. Bihain, yu ken yusim ol bikpela tok long pinis bilong wan wan sapta na stadi wantaim sumatin, na kirapim sumatin long ritim ol tok i stap long sapta long taim bilong em yet. Yu ken skelim olgeta wan wan tok i tru bilong Baibel insait long 15 minit. Ol bikpela tok long pinis bilong sapta i no karamapim ol tok bilong wan wan sapta, olsem na tisa i mas redi gut pastaim na redim stadi inap long mak bilong sumatin. Sapos tisa i mekim stadi long ol sapta, orait em i ken yusim ol bikpela tok na mekim riviu long en.

OL FUTNOT: Ol tok i stap long ol futnot i kamap long wankain pasin olsem ol i kamap long ol sapta. Tisa i ken skelim sapos em bai stori long ol futnot insait long buk Teach Us long taim bilong stadi, o nogat.