• Singsing 66 [10] na Beten

 • Tok Bilong Kirapim Miting (no ken abrusim 3 min.)

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

 • Kisim Amamas Long Olgeta Wok Yu Mekim”: (10 min.)

  • [Pilaim vidio Sampela Stori Bilong Buk Saveman.]

  • Sa 3:12, 13—Pasin bilong amamas long mekim gut ol wok i olsem presen God i givim long yumi (w15 2/1 4-6)

  • Sa 4:6—Holim stretpela tingting long pasin bilong wok (w15 2/1 6 par. 3-5)

 • Mekim Wok Painimaut: (8 min.)

  • Sa 2:10, 11—Solomon i kisim save long wanem samting long pasin bilong holim planti mani kago? (w08 4/15 22-23 par. 9-10)

  • Sa 3:16, 17—Yumi mas holim wanem tingting long pasin nogut i wok long kamap long graun? (w06 11/1 14 par. 7)

  • Baibel ritim bilong dispela wik i givim wanem skul long mi long Jehova?

  • Taim mi autim tok, mi inap yusim wanem ol gutpela poin long Baibel ritim bilong dispela wik?

 • Baibel Ritim: (no ken abrusim 4 min.) Sa 1:1-18

MEKIM WOK AUTIM TOK

 • Namba 1 Taim: (no ken abrusim 2 min.) wp16.6 fran pes—Lusim wanpela JW.ORG kontek kat.

 • Gobek: (no ken abrusim 4 min.) wp16.6 fran pes—Yusim mobail fon long ritim ol skripsa.

 • Baibel Stadi: (no ken abrusim 6 min.) bh 21-23 par. 11-12—Invaitim man long kam long ol miting.

BIHAINIM PASIN KRISTEN

 • Singsing 140 [44]

 • “What Can the Bible Teach Us?—Hau Long Yusim”: (15 min.) Stori na givim ol askim. Bihain, pilaim vidio na stori long hap bilong mekim Baibel stadi taim yumi yusim Truth 4 long pes 115 long buk Teach Us.

 • Baibel Stadi Bilong Kongrigesen: (30 min.) cl sap. 8 par. 1-8

 • Mekim Riviu Long Miting Bilong Nau na Miting Bilong Neks Wik (3 min.)

 • Singsing 112 [2] na Beten