WASTAUA

Askim: Sapos wanpela i askim yu long heven i wanem kain ples, bai yu bekim olsem wanem?

Skripsa: Jon 8:23

Toktok: Dispela nius Wastaua i stori long tok Jisas na Papa bilong em i kamapim long heven i wanem kain ples.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Bai yu wanbel olsem dispela tok profet bilong Baibel i stori long ol samting i wok long kamap long nau?

Skripsa: 2Ti 3:1-5

Tok i Tru: Ol tok profet Baibel i mekim long ol samting bai kamap long las de i wok long kamap tru long nau, olsem na yumi ken bilip tu olsem truim bilong ol tok profet long ol gutpela samting bai kamap tru.

WAI NA I GUTPELA LONG STADI LONG BAIBEL? (Vidio)

Kirapim Tok: Mipela i soim wanpela sotpela vidio long ol manmeri we i stori long olsem wanem yumi inap kisim bekim bilong ol bikpela askim long laip. [Pilaim vidio.]

Toktok: Dispela buk i stori long tok Baibel i mekim long samting God bai mekim bilong pinisim ol pen na hevi i stap long graun. [Tilim buk Baibel i Tok o buk Teach Us.]

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok