45:2-5

Baruk em wanpela sekreteri bilong Jeremaia, na i luk olsem em i wanpela man i gat bikpela save insait long haus king. Maski em i lotuim Jehova na i helpim gut Jeremaia, wanpela taim em i no bin holim stretpela tingting. Em i kirap long ‘laikim ol gutpela samting,’ ating em i laikim kisim namba insait long haus king o mani kago samting. Em i mas senisim tingting bilong em bambai em inap abrusim bagarap i laik painim Jerusalem.