Sedekaia i sakim tok bilong Jehova long givim em yet long han bilong ol Babilon

39:4-7

  • Ol i kilim ol pikinini man bilong Sedekaia long ai bilong em. Bihain, ol i kamautim 2-pela ai bilong em na pasim hanlek bilong em long sen, na kisim em i go kalabus long Babilon inap long em i dai

Ebetmelek i soim olsem em i trastim Jehova na i tingim tru profet Jeremaia

39:15-18

  • Jehova i tok promis long lukautim Ebetmelek taim em i bagarapim kantri Juda

Jeremaia i sanap strong na autim tok inap planti yia paslain long Jerusalem i bagarap

40:1-6

  • Jehova i lukautim Jeremaia taim ol birua i go bagarapim Jerusalem, na em i stretim rot long ol Babilon i ken larim Jeremaia i go fri