Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Me 2017

Me 15-​21

JEREMAIA 39–43

Me 15-​21
 • Singsing 133 [49] na Beten

 • Tok Bilong Kirapim Miting (no ken abrusim 3 min.)

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

 • Jehova Bai Bekim Pe i Stret Long Pasin Olgeta Wan Wan i Bin Mekim”: (10 min.)

  • Jer 39:4-7—Sedekaia i kisim pe nogut long em i no bihainim tok bilong Jehova (it-2-E 1228 par. 4)

  • Jer 39:15-18—Jehova i amamas long Ebetmelek bikos em i soim olsem em i trastim God (w12 5/1 31 par. 5)

  • Jer 40:1-6—Jeremaia i stap gut long Jehova, olsem na Em i lukautim em (it-2-E 482)

 • Mekim Wok Painimaut: (8 min.)

  • Jer 42:1-3; 43:2, 4—Yumi inap kisim wanem skul long pasin bilong Johanan? (w03 5/1 10 par. 10)

  • Jer 43:6, 7—Yumi kisim wanem skul long ol samting i kamap em ves i stori long en? (it-1-E 463 par. 4)

  • Baibel ritim bilong dispela wik i givim wanem skul long mi long Jehova?

  • Yu bin painim wanem ol narapela gutpela poin long Baibel ritim bilong dispela wik?

 • Baibel Ritim: (no ken abrusim 4 min.) Jer 40:11-16; 41:1-3

MEKIM WOK AUTIM TOK

 • Namba 1 Taim: (no ken abrusim 2 min.) Ai 46:10—Skulim Man Long Tok i Tru. Stretim rot bilong mekim gobek.

 • Gobek: (no ken abrusim 4 min.) Re 12:7-9, 12—Skulim Man Long Tok i Tru. Stretim rot bilong mekim gen gobek.

 • Baibel Stadi: (no ken abrusim 6 min.) bh 153 par. 19-20—Invaitim man long kam long miting.

BIHAINIM PASIN KRISTEN