WASTAUA

Kirapim Tok: Buk Revelesen i stori long 4-pela man i ron long hos, na planti man i save gut long dispela stori. Sampela i pret long dispela stori. Tasol sampela i gat intres long save long dispela stori.

Skripsa: Re 1:3

Toktok: Dispela nius Wastaua i stori long gutpela samting bai painim yumi long rot bilong dispela 4-pela man i ron long hos.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Yu ting yumi inap save long ol samting bai kamap long bihain?

Skripsa: Ai 46:10

Tok i Tru: Long rot bilong Baibel, God i tokim yumi long ol samting bai kamap long bihain.

FAMILI BILONG YU INAP I STAP AMAMAS

Kirapim Tok: Mipela i wok long soim dispela sotpela vidio i stori long famili. [Pilaim vidio Famili Bilong Yu Inap i Stap Amamas.]

Toktok: Sapos yu laik ritim dispela buklet em vidio i kolim, mi ken givim yu wanpela fri kopi o mi ken soim yu hau long daunlodim long Web-sait.

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok