LONG STADI:

  • Ritim Baibel na teks bilong de

  • Ritim yiabuk, magasin, na ol narapela pablikesen. Yusim bukmak

  • Redim ol miting bilong kongrigesen, na makim ol bekim bilong yu

  • Watsim ol vidio

LONG OL MITING:

  • Lukim ol skripsa em man i mekim tok i kolim. Yusim hap ol i kolim history, na go bek long skripsa yu ritim paslain

  • Yusim fon o teblet long redim ol miting na mekim singsing bambai yu no karim planti pablikesen ol i prinim long pepa. JW Library i gat ol nupela singsing em ol i no putim yet long singsing buk

TAIM YU AUTIM TOK:

  • Sapos man i laik kisim sampela save, orait soim em JW Library na helpim em long daunlodim dispela program na ol pablikesen long fon bilong em yet

  • Yusim hap ol i putim bilong painim ol samting na painim hariap wanpela ves bilong Baibel. Sapos hap tok i no stap long nupela edisen bilong New World Translation, orait yu ken go long Reference Bible na painim

  • Soim wanpela vidio. Sapos man i gat ol pikinini, yu ken pilaim wanpela vidio bilong Become Jehovah’s Friend. O yu ken soim vidio Wai na i Gutpela Long Stadi Long Baibel? bilong kirapim laik bilong man long stadi long Baibel. Sapos man i mekim narapela tokples, soim vidio long tokples bilong em yet

  • Soim man long skripsa bilong narapela tokples em yu bin daunlodim. Go long skripsa, klikim ves, na klikim baten i soim narapela skripsa we i mekim wankain tok