Sapos man i laik i stap haus bilong Jehova, em i mas i stap pren bilong God, na bilip long em, na bihainim tok bilong em. Song sapta 15 i stori long ol pasin em Jehova i laik bai ol pren bilong em i gat.

MAN I STAP LONG HAUS BILONG JEHOVA I MAS . . .

  • stap gut long God

  • mekim tok tru long bel olgeta

  • givim biknem long ol arapela wokman bilong Jehova

  • inapim tok promis bilong em, maski i hatwok

  • helpim ol man i nidim samting, na em i no tingting long ol i mas mekim wankain samting long em

MAN I STAP LONG HAUS BILONG JEHOVA BAI ABRUSIM . . .

  • pasin bilong tok baksait na krungutim gutnem bilong narapela

  • pasin bilong mekim nogut long ol arapela

  • pasin bilong kisim nating ol samting long ol bratasista

  • pasin bilong bung wantaim ol lain i no lotuim Jehova

  • pasin bilong kisim mani long ol man i laik braibim em