Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Tupela marit i yusim teblet long mekim Baibel stadi

LAIP NA WOK AUTIM TOK MITING WOK BUK Me 2016

Sampela Rot Bilong Autim Tok

Sampela rot bilong tilim nius Wastaua na buk Baibel i Tok. Yusim ol eksampel na yu yet i ken redim ol tok yu bai yusim long autim tok.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Jehova i Amamas Taim Yumi Beten Long Helpim Ol Narapela

God i tokim Jop long beten long helpim 3-pela pren bilong em. Jop i holimpas bilip na em i stap gut long God na karim hevi, olsem na God i givim wanem ol blesing long em? (Jop 38-42)

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Yu Save Yusim JW Library?

Olsem wanem yu inap kisim JW Library? Olsem wanem JW Library inap helpim yu long taim bilong miting na autim tok?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Givim Biknem Long Jisas na Stap Wanbel Wantaim Jehova

Ol manmeri i mekim wanem long wok bos bilong Jisas? Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas givim biknem long King em God i bin makim? (Song 2)

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Husat Inap i Stap Long Haus Bilong Jehova?

Song sapta 15 i kolim ol pasin em Jehova i laik bai ol pren bilong em i mekim.

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Ol Rot Bilong Yusim JW Library

Ol rot bilong yusim JW Library long mekim stadi, skelim ol tok i kamap long ol miting, na mekim wok autim tok.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Ol Tok Profet i Stori Gut Long Mesaia

Skelim olsem wanem ol tok profet bilong Mesaia long Song 22 i kamap tru long Jisas.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Askim Jehova Long Strongim Yu

Wanem samting inap helpim yumi long sanap strong wankain olsem Devit? (Song 27)