Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | JEREMAIA 1–4

“Mi Stap Wantaim Yu na Bai Mi Lukautim Yu”

“Mi Stap Wantaim Yu na Bai Mi Lukautim Yu”
STAIL
Teks
Piksa

Ating Jeremaia i gat 25 krismas taim Jehova i makim em long kamap profet. Jeremaia i pilim olsem em i no fit long mekim dispela wok, tasol Jehova i strongim em na tokim em olsem Em bai wok yet long sapotim em.

  1. 647

    Jehova i makim Jeremaia long kamap profet

  2. 607

    Jerusalem i bagarap

  3. 580

    Raitim pinis

Olgeta det em B.C.E.