WASTAUA

Askim: Long tingting bilong yu, wanem gutpela presen tru em God i givim long yumi?

Skripsa: Jon 3:16

Toktok: Dispela nius Wastaua i stori long wai God i salim Jisas i kam dai bilong yumi, na hau yumi inap soim tenkyu bilong yumi long dispela presen.

KINGDOM BILONG GOD EM WANEM SAMTING?

Askim: [Soim fran pes bilong liklik nius.] Wanem bekim bilong yu long dispela askim? Kingdom Bilong God em samting i stap insait long bel? wanpela tok piksa? o wanpela gavman long heven?

Skripsa: Da 2:44; Ai 9:6

Toktok: Dispela liklik nius i stori long tok Baibel i mekim long Kingdom Bilong God na olsem wanem em inap helpim yu.

INVATESEN BILONG MEMORIAL

Toktok: Mipela invaitim ol man long kam long wanpela bikpela bung. [Tilim invatesen bilong Memorial.] Long Epril 11, planti milion manmeri long olgeta hap bai bung bilong tingim indai bilong Jisas, na wanpela tok bai kamap we bai stori long hau dai bilong em inap helpim yumi. Dispela invatesen i gat taim na ples em bung bai kamap long en. Mipela bai amamas long lukim yu.

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok