STAIL
Teks
Piksa

Esta i laikim tru Jehova na em i no pret long sambai long lain Juda

8:3-5, 9

  • Esta na Mordekai i stap seif. Tasol lo bilong Haman long kilim i dai olgeta Juda i wok long i go kamap long olgeta hap em Persia i bosim

  • Esta i no tingim laip bilong em yet, na em i go lukim king maski king i no singautim em. Em i krai long lain bilong em na askim king long rausim dispela lo

  • Lo em king i kamapim i bilong i stap oltaim, na ol i no inap rausim. Olsem na king i givim namba long Esta na Modekai long kamapim nupela lo

Jehova i mekim ol manmeri bilong em i win

8:10-14, 17

  • Ol i kamapim namba 2 lo, na dispela lo i givim rait long ol Juda long lukautim ol yet

  • Ol man i kalap long ol hos na i go long olgeta hap em Persia i bosim, na ol Juda i redi long pait

  • Planti manmeri i lukim olsem God i stap long sait bilong ol Juda, olsem na planti bilong ol i joinim lotu Juda