Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Mas 2016

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | JOP 1-5

Jop i Stap Gut Long God Long Taim Bilong Traim

Jop i Stap Gut Long God Long Taim Bilong Traim

Jop i stap long Us taim ol Israel i kalabus long Isip. Jop i no wanpela man Israel, tasol em i lotuim Jehova. Em i gat bikpela famili, planti mani kago, na em i mekim ol gutpela wok long komiuniti. Em i gat nem olsem man bilong givim ol skultok na em i no save mekim wansait pasin taim em i stretim hevi bilong ol manmeri. Em i save helpim ol rabisman. Jop i stap gut long God na ol narapela.

Jop i soim klia olsem Jehova i stap namba 1 long laip bilong em, na olgeta narapela samting i stap namba 2

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satan i luksave olsem Jop i stap gut long Jehova na em i save bihainim tok bilong God. Olsem na em i sutim tok long risen bilong Jop long bihainim tok bilong God

  • Satan i sutim tok olsem Jop i lotuim Jehova bikos em i laik kisim ol gutpela samting long han bilong God

  • Jehova i larim Satan i traim Jop bambai dispela i bekim tok bilong Satan. Satan i bagarapim olgeta samting long laip bilong Jop

  • Jop i stap gut long God, olsem na Satan i sutim tok long risen bilong olgeta lain man long i stap gut long God

  • Jop i no mekim sin o sutim tok long God