Josua na Solomon i strongim dispela tok olsem i no gat wanpela tok promis bilong Jehova i bin popaia. (Jos 23:14; 1Ki 8:56) Tok bilong tupela i stap olsem evidens na i olsem strongpela pos we yumi inap strongim bilip bilong yumi long en.—2Ko 13:1; Ta 1:2.

Olsem wanem Jehova i bin truim ol tok promis bilong em long taim bilong Josua? Lukim drama vidio Olgeta Promis i Bin Kamapwantaim famili bilong yu. Bihain bekim ol dispela askim: (1) Olsem wanem yu inap bihainim pasin bilong Rahap long bilip? (Hi 11:31; Jem 2:24-26) (2) Olsem wanem eksampel bilong Akan i soim olsem pasin bilong sakim tok inap kamapim hevi? (3) Maski lain Gibeon ol i strongpela soldia, bilong wanem ol i giamanim Josua na kamap wanbel wantaim lain Israel? (4) Olsem wanem tok bilong Jehova i kamap tru taim 5-pela king bilong ol Amor i pretim lain Israel? (Jos 10:5-14) (5) Olsem wanem Jehova i helpim yu taim yu putim Kingdom na stretpela pasin bilong em i stap namba 1 samting long laip bilong yu?—Mt 6:33.

Taim yumi tingim olgeta samting Jehova i mekim, em i wok long mekim yet, na em bai mekim, bilip bilong yumi long ol tok promis bilong em bai kamap strong moa.—Ro 8:31, 32.

Yu gat wankain bilip olsem Josua?