Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Jun 2017

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | ESEKIEL 6-10

Bai Yu Kisim Mak Bilong Abrusim Bagarap?

Bai Yu Kisim Mak Bilong Abrusim Bagarap?

Truim bilong visen Esekiel i lukim i kamap tru taim bagarap i painim Jerusalem. Olsem wanem bikpela truim bilong en i kamap tru long nau?

9:1, 2

  • Man i holim ol samting bilong rait i makim Jisas Krais

  • Sikspela man i holim bainat na ol narapela samting bilong kilim man i makim lain ami bilong heven, na Krais i stap lida bilong dispela lain ami

9:3-7

  • Bikpela lain manmeri bai kisim mak bilong abrusim bagarap taim Jisas i skelim ol olsem sipsip long taim bilong traipela hevi tru

Mi mas mekim wanem bilong kisim mak bilong abrusim bagarap?