Wanem samting i helpim Jeremaia long sanap strong na holim stretpela tingting, maski em i karim bikpela hevi?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Em i bilip tru olsem Jehova bai “lindaun i kam klostu tru” long ol manmeri husat i tanim bel na helpim ol long sanap strong na karim hevi

  • Em i lain long “karim hevi taim [em] i yangpela yet.” Sapos yumi lain long karim hevi taim yumi yangpela yet, dispela inap helpim yumi long karim ol hevi bai painim yumi long bihain

Olsem wanem mi inap redi long karim ol hevi bai painim mi long bihain?

 

Olsem wanem mi inap soim olsem mi gat pasin bilong wet?