Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Lusim haptaim bilong mekim Baibel stadi na tingim tingim long bel

LAIP NA WOK AUTIM TOK MITING WOK BUK Jun 2017

Sampela Rot Bilong Autim Tok

Sampela rot bilong tilim Kirap! na skulim man long tok i tru long laip em God i givim olsem presen. Yusim ol dispela rot na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok.

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Olgeta Tok Jehova i Mekim i Save Kamap Tru

Tok profet bilong Jeremaia long Babilon bai pundaun na i stap nating i bin kamap tru.

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Yu Bilip Tru Long Ol Tok Promis Bilong Jehova?

Josua i tokaut stret olsem olgeta tok promis Jehova i bin mekim long lain Israel i save kamap tru. Olsem wanem yumi inap strongim bilip bilong yumi long ol tok promis bilong God?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Pasin Bilong Wet Inap Helpim Yumi Long Sanap Strong na Karim Hevi

Wanem samting i helpim Jeremaia long holim stretpela tingting taim em i karim ol bikpela hevi? Olsem wanem yumi inap redi long karim ol hevi bai painim yumi bihain?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Esekiel i Amamas Long Autim Tok Bilong God

Long visen, Jehova i givim skrol long Esekiel na i tokim em long kaikai. Taim Esekiel i kaikai skrol dispela i makim wanem samting?

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Amamas Long Autim Gutnius

Sampela taim em i hatwok long autim gutnius bilong Kingdom Bilong God, tasol God i laik bai yumi amamas na lotuim em. Olsem wanem yumi inap kisim amamas long asainmen bilong yumi long autim tok?

GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL

Bai Yu Kisim Mak Bilong Abrusim Bagarap?

Visen Esekiel i lukim i kamap tru taim bagarap i painim Jerusalem. Dispela tok profet i mekim wanem long yumi long nau?

BIHAINIM PASIN KRISTEN

Bihainim Ol Stretpela Lo Bilong Jehova

Yumi mas wok strong long bihainim ol stretpela lo bilong God. Olsem wanem yumi inap mekim olsem? Bilong wanem em i bikpela samting?