7:18, 19

  • King Sedekaia i brukim wanem tok promis?

    Wanem hevi i kamap taim em i brukim tok promis bilong em?

  • Ol tok promis mi bin mekim:

    Wanem ol hevi inap kamap sapos mi brukim ol tok promis bilong mi?