Long nau, sapos yumi gat planti mani kago, dispela inap putim hevi long yumi. Yumi bai lusim bikpela haptaim na strong bilong yumi long raun long ol stua na maket, baim ol samting, yusim, stretim, na lukautim gut ol dispela samting. Jisas i no gat planti kago, olsem na i no gat wanpela samting i pasim em long mekim wok autim tok.—Mt 8:20.

Sapos yu gat planti kago, orait yu ken mekim wanem bambai yu inap mekim bikpela wok moa long autim tok? Sapos famili bilong yu i mekim sampela senis, yu ting wanpela long famili inap mekim wok painia? Maski sapos nau yu insait long fultaim sevis, nogut yu no was gut na isi isi yu larim mani kago i putim hevi long yu. Taim yumi holim liklik kago tasol na yumi mekim wok bilong Jehova, yumi bai i stap amamas moa.—1Ti 6:7-9.

Mi ken mekim ol dispela senis.