11:28-30

“Hap plang bilong mi i gutpela”

Jisas em wanpela kapenta na em i save gut long wokim plang. Ating em i save pasim wantaim laplap o let bambai ol narapela inap yusim long mekim gut wok. Taim yumi kisim baptais na kamap disaipel bilong Jisas, dispela i soim olsem yumi redi long karim ol hevi na mekim wok, em kain olsem yumi karim hap plang bilong Jisas. Tasol taim yumi mekim olsem, dispela bai givim nupela strong long yumi na yumi bai kisim planti blesing.

Yu kisim wanem ol gutpela blesing taim yu karim hap plang bilong Jisas?