Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Janueri 2018

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | MATYU 1-3

“Kingdom Bilong Heven i Kam Klostu Pinis”

“Kingdom Bilong Heven i Kam Klostu Pinis”

3:4

  • Bilas na lukluk bilong Jon i kamapim klia olsem em i no gat planti mani kago, na em i givim bel olgeta long mekim wok bilong God

  • Jon i bin lusim bikpela haptaim na strong bambai em inap mekim olgeta samting bilong i stap olsem go pas bilong Jisas

Taim yumi amamas long holim liklik kago tasol, dispela bai helpim yumi long mekim planti wok moa bilong God na yumi bai kisim bikpela amamas. Yumi inap amamas long liklik kago yumi gat sapos yumi . . .

  • luksave long ol samting yumi nidim tru

  • no ken baim ol samting yumi no nidim

  • wokim gutpela baset

  • rausim ol samting yumi no save yusim

  • bekim olgeta dinau bilong yumi

  • holim liklik wok mani tasol

Jon i save kaikai ol grasopa na hani bilong bus

Sapos mi amamas long liklik kago tasol, dispela bai helpim mi long winim mak bilong