Jisas em King, na em bai stretim rot na “ol bikman,” o ol elda bai lukautim ol sipsip

32:1-3

  • “Ol bai i stap olsem ol ples hait ol manmeri i ken i go na hait long en long taim bilong bikpela win na ren.” Ol bai lukautim ol sipsip taim ol birua i laik mekim nogut long ol, na taim ol i bel hevi

  • “Bai ol i stap tu olsem wara i ran i go long ples drai,” na ol bai givim bel isi long ol manmeri husat i nek drai long kisim save long tok i tru

  • “Olsem bikpela ston i haitim san long ples drai,” ol i bringim helpim i go long lain sipsip taim ol i mekim ol gutpela tok bilong strongim bilip bilong ol na givim bel isi long ol