Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | AISAIA 38–42

Jehova i Save Strongim Ol Man i No Gat Strong

Jehova i Save Strongim Ol Man i No Gat Strong

40:29-31

  • Tarangau inap i stap sampela aua antap long skai, long wanem, em i save yusim wanpela kain win we i hot liklik. Taim tarangau i painim pinis dispela win, em i save trip insait long dispela win na larim win i kisim em i go antap tru. Taim tarangau i stap antap, em save trip i go insait long narapela win i hot liklik, na em i save mekim olsem i go i go

  • Pasin bilong tarangau long flai i kamapim klia gutpela pasin bilong God long givim yumi strong long mekim yet ol wok lotu bilong yumi