Em i bikpela samting long yumi mas trastim Jehova long gutpela taim na taim nogut. (Sg 25:1, 2) Long 732 B.C.E., lain Juda i bungim wanpela hevi we i traim pasin bilong ol long trastim Jehova. Yumi kisim planti skul long samting i kamap. (Ro 15:4) Bihain long yupela i lukim vidio “O Jehova, . . . Mi Trastim Yu,” hau bai yu bekim ol dispela askim?

  1. Hesekia i bungim wanem hevi?

  2. Olsem wanem Hesekia i bihainim stiatok i stap long Sindaun 22:3 taim ol birua i laik kam pait long em?

  3. Bilong wanem Hesekia i no laik givim lain Juda long han bilong Asiria o mekim kontrak wantaim ol Isip?

  4. Olsem wanem Hesekia i stap gutpela eksampel em ol Kristen i ken bihainim?

  5. Wanem samting inap kamap long nau we inap traim pasin bilong yumi long trastim Jehova?

Raitim sampela hevi we inap kamap na yu bai soim olsem yu trastim tru Jehova.