WASTAUA

Askim: Sampela man i ting olsem Baibel em olpela buk, na sampela i ting em i gutpela yet long yusim. Wanem tingting bilong yu?

Skripsa: 2Ti 3:16, 17

Toktok: Dispela Wastaua i stori long sampela eksampel long olsem wanem gutpela savetingting bilong Baibel inap helpim yumi, na hau yumi inap lainim planti samting long Baibel ritim bilong yumi.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Yu ting pinis i klostu?

Skripsa: Mt 24:3, 7, 14

Tok i Tru: Ol tok profet bilong Baibel i soim olsem yumi stap long taim bilong pinis. Tasol dispela em gutnius—em i makim olsem gutpela taim bai kamap klostu nau.

WAS LIFE CREATED?

Askim: Yu ting i stret long bilip olsem God i wokim olgeta samting i gat laip o ol i kamap nating?

Toktok: Dispela buklet i stori long ol evidens we i bin kirapim planti long bilip olsem i gat Krieta i stap. Mi laik kam bek na stori long askim i stap long pes 29: “Does it matter what you believe?”

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok