Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Janueri 2016

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | ESRA 6-10

Jehova i Laikim Ol Wokman i Redi Long Mekim Wok

Jehova i Laikim Ol Wokman i Redi Long Mekim Wok

Esra i redi long i go bek long Jerusalem

7:6, 7, 22; 8:26, 27

  • King Artaserksis i givim tok orait long Esra i ken go bek long Jerusalem na kirapim gen pasin bilong lotuim Jehova

  • “Sapos Esra i askim king long givim em wanpela samting, orait king i save givim em.” Olsem na king i givim em olgeta samting em i nidim bilong sanapim gen haus bilong Jehova. Em i givim gol, silva, wit, wain, oil, na sol—pe bilong olgeta dispela samting i winim 200 milion kina

Esra i bilip olsem Jehova bai lukautim ol wokman bilong Em

7:13; 8:21-23

  • Ol bai bungim hevi taim ol i go bek long Jerusalem

  • Rot i longpela inap olsem 1,600 kilomita, na birua inap painim ol long rot

  • Ol i wokabaut inap 4-pela mun

  • Ol lain i go bek i mas i gat strongpela bilip, ol i mas laikim lotu i tru, na ol i mas strongim bel

ESRA I KISIM . . .

Gol na silva em hevi bilong ol i winim 750 talen. Hevi bilong gol na silva i winim hevi bilong 3-pela traipela man elefan bilong Afrika!

HEVI I STAP LONG ROT . . .

Ol stilman, ples i drai, ol animal nogut