Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Janueri 2016

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | ESRA 1-5

Jehova i Save Truim Ol Tok Promis Bilong Em

Jehova i Save Truim Ol Tok Promis Bilong Em
STAIL
Teks
Piksa

Jehova i tok promis long kirapim gen lotu i tru long tempel long Jerusalem. Tasol taim lain Israel i lusim kalabus long Babilon, planti samting i putim hevi long ol, na tu, king i pasim ol long mekim wok konstraksen. Planti manmeri i pret olsem nogut ol i no inap pinisim wok.

 1. c. 537 B.C.E.

  Sairus i givim tok orait bilong sanapim gen tempel

 2. 3:3

  Namba 7 mun

  Wokim gen alta; mekim ol ofa

 3. 3:10, 11

  536 B.C.E.

  Putim ol bikpela ston long as bilong banis

 4. 4:23, 24

  522 B.C.E.

  King Artaserksis i stopim wok konstraksen

 5. 5:1, 2

  520 B.C.E.

  Sekaraia na Hagai i strongim ol manmeri long kirapim gen wok konstraksen

 6. 6:15

  515 B.C.E.

  Pinisim wok bilong sanapim tempel