Paslain long Pasova long yia 32 C.E., Jisas i wokim wanpela mirakel em 4-pela man bilong raitim Gutnius i stori long en.

Dispela mirakel i olsem eksampel bilong samting em Jisas i mekim i kam inap long nau.

14:16-21

  • Jisas i tokim ol disaipel long givim kaikai long bikpela lain manmeri, maski ol i gat 5-pela bret na 2-pela pis

  • Jisas i kisim ol bret na pis na em i beten na tilim long ol disaipel, na ol disaipel i tilim long ol manmeri

  • Mirakel i kamap na olgeta manmeri i kaikai na i gat ekstra kaikai i stap. Jisas i givim kaikai long sampela tausen manmeri long rot bilong liklik lain tasol—ol disaipel bilong em

  • Jisas i tok long taim bilong las de, em bai stretim rot bilong “givim kaikai” bilong strongim bilip, na em bai mekim “long taim stret.”—Mt 24:45

  • Long 1919, Jisas i makim “gutpela wokboi i gat savetingting,” em liklik grup bilong ol brata em God i anointim, na ol bai givim kaikai long “ol arapela wokboi”

  • Long rot bilong dispela liklik grup bilong ol brata em God i anointim, Jisas i bihainim wankain pasin em i bin mekim long taim bilong ol aposel

Hau bai mi inap soim olsem mi luksave na rispektim dispela liklik grup em Jisas i yusim bilong givim kaikai bilong strongim bilip bilong ol manmeri?