Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Februeri 2017

 BIHAINIM PASIN KRISTEN

Amamas Long Samting Yu Bilip na Wet Long En

Amamas Long Samting Yu Bilip na Wet Long En

Samting yumi bilip na wet long en i olsem anka. (Hi 6:19) Em bai helpim yumi na yumi no inap pundaun long bilip olsem “sip i bruk long rip” taim ol hevi i daunim yumi. (1Ti 1:18, 19) Ol bikpela hevi inap makim bel hevi long wanpela samting, mani kago i lus, sik i stap longpela taim, indai bilong wanpela yumi laikim tumas, o ol narapela samting we inap traim pasin bilong yumi long i stap gut long God.

Pasin bilong bilip na wet inap helpim yumi long lukim ol samting em God i tok promis long kamapim. (2Ko 4:16-18; Hi 11:13, 26, 27) Olsem na maski hop bilong yumi em long heven o long graun, oltaim yumi mas wok yet long kisim kaikai bilong bilip long rot bilong tingim tingim ol tok promis bilong God long Baibel. Taim yumi bel hevi long ol traim i painim yumi, em bai isi long holimpas yet amamas bilong yumi.—1Pi 1:6, 7.

LUKIM VIDIO REJOICE IN THE HOPE, NA BEKIM OL DISPELA ASKIM:

  • Bilong wanem Moses i stap olsem gutpela eksampel em yumi ken bihainim?

  • Ol het bilong famili i gat wanem bikpela wok long mekim?

  • Wanem ol gutpela tok yu inap tingim bilong mekim long Famili Lotu?

  • Olsem wanem pasin bilong bilip na wet inap helpim yu long karim ol hevi?

  • Yu luk fowed long wanem samting?