“Ol man i bin givim baksait long em na rabisim em . . . Yumi bin ting God i laik mekim save long en na em i mekim ol dispela samting nogut i kamap long em”

53:3-5

  • Ol i mekim nogut long Jisas na tok bilas long em. Sampela i ting olsem God i panisim em, i olsem God i givim wanpela sik nogut long em

“Bikpela yet i bin daunim wokman bilong [em], . . . na long wok em i mekim, wokman bai i mekim ol samting Bikpela i gat laik bilong mekim, na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gut”

53:10

  • Jehova i pilim pen taim em i lukim Pikinini bilong em i dai. Tasol em i amamas tru long lukim pasin bilong Jisas long i stap gut long em. Dai bilong Jisas i opim rot long bekim tok Satan i sutim long ol wokman bilong God long i stap gut long em, na ol man husat i tanim bel inap kisim ol blesing. Na tu, indai bilong Jisas bai inapim ol samting Jehova i tingting pinis long mekim