Ol samting Jehova i wokim i tokaut long glori bilong em. (Sg 19:1-4; 139:14) Tasol graun bilong Satan i kamapim ol tingting we i daunim tok bilong God long olsem wanem laip i bin kamap. (Ro 1:18-25) Yu ken mekim wanem bambai ol dispela tingting i no ken kamap insait long bel na tingting bilong ol pikinini bilong yu? Helpim ol taim ol i liklik yet long kisim pasin bilong bilip olsem Jehova i stap tru na em i save tingim ol wan wan. (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16) Kisim save long tingting i stap long bel bilong ol pikinini long ol samting ol i lainim long skul, na yusim ol pablikesen bilong yumi long putim tok i go daun long bel bilong ol.—Sd 20:5; Jem 1:19.

LUKIM VIDIO WHAT YOUR PEERS SAY—BELIEF IN GOD, NA BEKIM OL DISPELA ASKIM:

  • Wanem tingting giaman em planti man i gat long God?

  • Skul i lainim yu long wanem samting?

  • Wanem samting i mekim na yu bilip olsem Jehova i stap tru?

  • Olsem wanem yu inap helpim wanpela long luksave olsem God i wokim olgeta samting?