Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Laip na Wok Autim Tok Miting Wok Buk  |  Februeri 2016

 GUTPELA SAVE I KAM LONG BAIBEL | NEHEMIA 9–11

Lain Bilong Lotuim God i Sapotim Pasin Tiokratik

Lain Bilong Lotuim God i Sapotim Pasin Tiokratik

Ol manmeri bilong God i sapotim lotu i tru long kain kain rot

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Ol manmeri i bihainim stretpela pasin taim ol i redim ol samting na selebretim Ol Bikpela De Bilong i Stap Long Haus Win

  • Long olgeta wan wan de, ol manmeri i bung long harim Lo Bilong God na dispela i mekim ol i amamas

  • Ol manmeri i tokaut long sin bilong ol, na ol i beten, na askim Jehova long blesim ol

  • Ol manmeri i wanbel long sapotim olgeta wok tiokratik

Ol i sapotim pasin tiokratik long ol dispela rot:

  • Maritim man o meri husat i lotuim Jehova

  • Givim mani olsem kontribiusen

  • Tingim Sabat

  • Bringim paiawut bilong alta

  • Givim fes kaikai i redi long gaden na fesbon pikinini sipsip long Jehova