Jisas i tokim ol disaipel bilong em long go na kamapim disaipel. (Mt 28:19) Dispela i makim pasin bilong autim tok na skulim man. Sampela taim, yumi mas askim yumi yet, ‘Olsem wanem mi inap bihainim gut dispela 2-pela rot bilong kamapim disaipel?’

AUTIM TOK

Yumi no ken wetim ol man i kam long yumi, nogat, yumi mas i go na painim ol “gutpela” man. (Mt 10:11) Taim yumi go autim tok, yumi save redi long toktok “wantaim ol lain” yumi bungim taim rot i op long mekim olsem? (Ap 17:17) Pol i givim bel tru long autim tok, na long dispela rot Lidia i kamap wanpela disaipel.—Ap 16:13-15.

“Yu mas planim sampela lain kaikai long moningtaim na sampela long apinun tu” (Sa 11:6)

LUKIM VIDIO WOK YET LONG AUTIM TOK “I NO LUSIM”—KAIN KAIN TAIM NA PLES NA LONG OLGETA HAUS, NA BEKIM OL DISPELA ASKIM:

  • Long olgeta de, olsem wanem Samuel i kamapim klia olsem em i laik tru long planim sid bilong tok i tru?

  • Bilong wanem yumi mas givim bel yet long autim tok long kain kain rot?

  • Yu laik toktok long Kingdom wantaim husat taim yu mekim ol wok bilong wan wan de?

SKULIM MAN

Bilong kamapim ol disaipel, yumi no ken lusim tasol ol buk na nius wantaim ol man, nogat. Sapos yumi laik helpim ol long kamap strong long bilip, yumi mas mekim gobek na mekim Baibel stadi. (1Ko 3:6-9) Olsem wanem sapos yumi wok strong long skulim man long tok i tru bilong Kingdom, na em i mekim liklik senis tasol? (Mt 13:19-22) Yumi mas wok yet long painim ol man em bel bilong ol i olsem “gutpela graun.”—Mt 13:23; Ap 13:48.

“Mi planim, na Apolos i givim wara, tasol God i mekim kaikai i gro” (1Ko 3:6)

LUKIM VIDIO WOK YET LONG AUTIM TOK “I NO LUSIM”—PABLIK PLES NA KAMAPIM DISAIPEL, NA BEKIM OL DISPELA ASKIM:

  • Olsem wanem Solomon na Mary i givim wara long sid bilong tok i tru long bel bilong Ezekiel na Abigail?

  • Wanem risen na yumi autim tok long kain kain rot, na long ol pablik ples tu?

  • Olsem wanem yumi inap givim bel tru long skulim ol narapela long tok i tru?