5:38-42

  • Taim yumi krai sori long wanfamili o pren husat i dai, dispela i no makim olsem yumi no bilip long kirap bek, nogat (St 23:2)

  • Taim yumi tingim tingim ol stori bilong kirap bek i stap long Baibel, dispela bai strongim bilip bilong yumi

Yu luk fowed long welkamim husat long taim bilong kirap bek?

Yu bai mekim wanem taim yu bungim gen wanpela yu laikim tru long taim bilong kirap bek?