2:5-12

Yumi kisim wanem skul long dispela mirakel?

  • Yumi save sik bikos yumi gat sin

  • Jisas i gat namba long fogivim ol sin na em i gat strong long oraitim ol sikman

  • Long rot bilong Kingdom, Jisas bai pinisim sin na olgeta sik

Olsem wanem tok bilong Mak 2:5-12 inap helpim mi long sanap strong na karim hevi long taim mi sik?