KIRAP!

Askim: Long nau, planti taim ol muvi na TV program i soim ol piksa bilong ol spirit nogut—ol man i gat mejik pawa, ol sanguma meri, na ol vempaia. Wanem tingting bilong yu? Yu ting i no gat rong long lukim, o i gat samting nogut bilong en i stap hait?

Toktok: Dispela nius Kirap! i stori long wai na ol manmeri i save amamas tru long lukim ol dispela muvi na ol piksa, na wanem ol samting i save kamap insait long en.

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: Olsem wanem Kingdom Bilong God bai stretim ol hevi bilong dispela graun?

Skripsa: Mt 6:10

Tok i Tru: Kingdom Bilong God bai bringim bel isi, pasin bilong i stap wanbel, na gutaim long graun—wankain olsem i kamap long heven.

KINGDOM BILONG GOD EM WANEM SAMTING? (Gobek)

Askim: [Kamapim askim i stap long baksait pes bilong liklik nius.] Sindaun bai wanem kain taim Kingdom Bilong God i mekim wok bos?

Ol skripsa: Sg 37:29; Ai 65:21-23

Toktok: [Soim buklet Gutpela Nius.] Lesen 7 long dispela buklet i stori long ol gutpela samting em ol dispela promis inap mekim long yumi. [Yusim dispela buklet long kirapim Baibel stadi.]

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok.