Man bilong givim skultok i mas mekim tok i strongim narapela

16:4, 5

  • Jop i bel hevi tru, olsem na em i nidim ol narapela long sambai long em na strongim em

  • Tripela pren bilong Jop i no mekim wanpela tok bilong mekim isi bel bilong em. Ol i sutim tok long em na mekim em i bel hevi moa yet

Ol tok bilong Bildat i bagarapim tru bel bilong Jop

19:2, 25

  • Jop i askim God long sambai long em na helpim em, na tu, em i askim God long larim em i dai

  • Jop i putim tingting i go long taim bilong kirap bek, olsem na em i sanap strong na karim hevi na stap gut yet long God