STAIL
Teks
Piksa

Taim Elihu i kirap long toktok, ol tok em i mekim na pasin bilong em long toktok i narapela kain tru long tok bilong Elifas, Bildat, na Sofar. Elihu i soim klia olsem em i stap gutpela pren bilong Jop, na em i man bilong givim tok kaunsel, na em i stap gutpela eksampel.

PASIN BILONG MAN I GIVIM TOK KAUNSEL

ELIHU I STAP GUTPELA EKSAMPEL

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • I NO LES KWIK

 • PUTIM GUT YAU

 • SOIM RISPEK

 
 • Taim ol man i gat bikpela krismas i toktok, Elihu i no les kwik; em i wet inap long ol i pinisim toktok bilong ol, na bihain em i toktok

 • Elihu i putim gut yau, olsem na em i kliagut long samting ol i toktok long en paslain long em i givim tok kaunsel

 • Em i kolim nem bilong Jop na toktok long em olsem wanpela pren

 

33:6, 7, 32

 

 • MEKIM PASIN DAUN

 • OL NARAPELA INAP KAM LONG EM

 • PILIM HEVI BILONG NARAPELA

 
 • Elihu i gat pasin daun na gutpela pasin, na em i kolim em yet olsem wanpela sinman

 • Em i pilim tru hevi bilong Jop

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • HOLIM STRETPELA TINGTING

 • MEKIM GUTPELA PASIN

 • TINGIM GOD

 
 • Elihu i bihainim gutpela pasin na helpim Jop long luksave olsem Jop i holim tingting kranki

 • Elihu i helpim Jop long luksave olsem em i no ken litimapim nem bilong em yet olsem em i bihainim stretpela pasin

 • Gutpela tok kaunsel bilong Elihu i redim Jop long kisim ol skultok em Jehova yet i givim