KIRAP!

Toktok: Mi laik givim yu nius Kirap! bilong dispela mun.

Askim: Lukim dispela askim hia long pes 2. Yu gat wanem tingting long dispela askim?

Skripsa: Lu 7:35

Dispela atikol i stori olsem Baibel i pulap long savetingting.

KIRAP!

Askim: Yu ting ol dispela tok inap helpim yumi sapos yumi bihainim?

Skripsa: Mt 6:34

Toktok: [Opim atikol “Baibel i Tok Wanem?—Tingting Planti.”] Dispela atikol i stori long olsem wanem Baibel inap helpim yumi long daunim pasin bilong tingting planti.

Baibel i Tok

Askim: Planti man husat i bilip long God, ol i laik i go klostu moa long em. Yu save olsem tok bilong Baibel i kirapim yumi long i go klostu long God?

Skripsa: Jem 4:8a

Toktok: Ol i wokim dispela buk bilong helpim yumi long kisim save long God long rot bilong Baibel. [Stori long bikpela poin bilong sapta 1 bilong buk Baibel i Tok.]

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

 

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok