Sef 2:2, 3

Sapos yumi no laik bai Jehova i bagarapim yumi long de bilong belhat bilong em, yumi mas dediketim laip bilong yumi long em na mekim sampela samting moa. Yumi mas bihainim ol tok em Sefanaia i givim long lain Israel.

  • Painim Jehova: Pasin pren bilong yu wantaim Jehova i mas i stap strong, na yu mas stap insait yet long oganaisesen bilong em.

  • Painim stretpela pasin: Holimpas stretpela pasin bilong Jehova

  • Kisim pasin daun: Stap daun na bihainim laik bilong God na redi long kisim tok kaunsel i kam long em

Olsem wanem mi inap wok yet long painim Jehova, stretpela pasin, na pasin daun?