KIRAP!

Askim: Bilong wanem ol hevi bilong graun i go nogut moa?

Skripsa: Jer 10:23

Toktok: Dispela nius i stori long risen na planti milion manmeri i bilip olsem gutpela samting bai kamap bihain.

KIRAP!

Askim: Yu ting God i gat nem?

Skripsa: Sg 83:18NW

Toktok: Dispela atikol i stori long mining bilong nem bilong God na risen na yumi mas yusim dispela nem. [Opim i go long atikol “Baibel i Tok Wanem?—Nem Bilong God.”]

SKULIM MAN LONG TOK I TRU

Askim: I gat wanpela taim bai kamap na dai bai pinis olgeta?

Skripsa: 1Ko 15:26

Tok i Tru: Jehova bai pinisim dai olgeta.

RAITIM OL TOK YU BAI YUSIM LONG AUTIM TOK

Yusim ol dispela eksampel na yu yet i ken raitim ol tok yu bai yusim long autim tok