RISEN: Ol man i mas kisim save long ol stretpela lo bilong Jehova na bihainim bambai ol inap lotuim em long pasin em i laikim. (Ai 2:3, 4) Buk “Pasin Laikim Bilong God”, em namba 2 buk yumi save stadi long en wantaim ol Baibel sumatin. Dispela buk bai helpim ol long luksave long hau ol stiatok bilong God inap stiaim ol long ol samting ol i mekim long olgeta de. (Hi 5:14) Taim yumi skulim ol sumatin, yumi mas wok strong long putim tok i tru i go daun long bel bilong ol bambai dispela inap kirapim ol long mekim ol senis.—Ro 6:17.

ROT BILONG MEKIM:

  • Redi gut na tingim save em sumatin i gat pinis. Redim ol askim bilong helpim yu long save gut long tingting i stap long bel bilong sumatin long samting yupela i stadi long en.—Sd 20:5; be 259

  • Yusim olgeta blok insait long buk na helpim sumatin long luksave olsem em i bikpela samting long bihainim ol stiatok bilong Baibel

  • Helpim sumatin long skelim gut maus bilong bel na mekim ol disisen, na no ken mekim ol disisen bilong em.—Ga 6:5

  • Skelim gut sapos sumatin i nidim helpim long bihainim sampela stiatok bilong Baibel. Long gutpela pasin, strongim em long larim pasin bilong em long laikim Jehova i kirapim em long mekim ol senis.—Sd 27:11; Jon 14:31