Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Taitus 1:1-16

1  Mi Pol, wanpela wokboi bilong God na aposel bilong Jisas Krais. Bilip bilong mi i stret wantaim bilip bilong lain God i makim na i stret long stretpela save bilong tok i tru. Dispela tok i tru i poroman wantaim pasin bilong givim bel tru long God,  na pasin bilong bilip na wet long kisim laip oltaim i as bilong en. Na God, em man i no inap giaman, bipo yet em i bin promis long givim dispela laip.  Long taim em yet i bin makim, em i bin mekim tok bilong en i kamap ples klia long rot bilong dispela wok bilong autim tok em i bin putim long han bilong mi. Tok bilong Seivia* bilong yumi, God, i as bilong dispela samting.  Dispela pas i go long yu, Taitus, pikinini tru bilong mi, long wanem, mipela i holim wankain bilip: Bikpela pasin helpim na bel isi bilong God Papa na bilong Seivia bilong yumi, Krais Jisas, i ken i stap wantaim yu.  Mi bin lusim yu long Krit bai yu ken stretim ol samting i no stret na makim ol hetman long olgeta taun, olsem mi bin tokim yu long mekim.  Makim ol man em ol arapela i no inap sutim tok long ol, na ol i mas i stap man bilong wanpela meri tasol. Na ol pikinini bilong ol i mas bilip na ol i no ken i gat nem olsem ol i pikinini bilong bikhet nabaut na sakim tok.  Wasman em i bosboi i mekim wok bilong God, olsem na em i mas i stap man em ol arapela i no inap sutim tok long em, na em i no ken tingim laik bilong em yet tasol, em i no ken belhat kwik, em i no ken spak, em i no ken paitim ol arapela,* na em i no ken mekim ol samting long pasin gridi bilong helpim em yet.  Em i mas mekim gut long ol arapela,* em i mas laikim gutpela pasin, em i mas bihainim gutpela tingting, bihainim stretpela pasin, stap gut long ol arapela, na bosim gut bel.  Em i mas holim strong dispela trupela tok taim em i skulim ol man. Olsem bai em inap kirapim ol man long rot bilong ol gutpela tok, na long stretim ol man i mekim ol tok i no stret wantaim ol dispela tok. 10  Long wanem, i gat planti bikhetman, em ol man i save mekim ol toktok nating, na ol i save giamanim ol arapela, na dispela i makim moa yet ol man namel long ol husat i strong long pasin bilong katim skin.* 11  Yu mas pasim maus bilong ol dispela man, long wanem, ol i wok long paulim bilip bilong sampela famili olgeta. Ol i skulim ol manmeri long ol samting i no stret long skulim ol long en. Ol i laik helpim ol yet long rot bilong pasin giaman. 12  Wanpela bilong ol, em wanpela profet* bilong ol yet, em i bin tok: “Ol Krit ol i man bilong giaman tasol, ol i olsem ol wel animal, na ol i save stap nating na kaikai planti tumas.” 13  Dispela tok em i tru. Long dispela as yu mas wok yet long givim strongpela tok long ol bilong stretim ol, bai bilip bilong ol i ken i stap gut. 14  Na ol i no ken putim yau long ol stori nating bilong ol Juda na tok bilong ol man husat i givim baksait long tok i tru. 15  Long ai bilong ol manmeri i klin, olgeta samting i stap klin. Tasol long ai bilong ol manmeri i doti na i no gat bilip, i no gat wanpela samting i stap klin. Tingting na maus bilong bel bilong ol i doti. 16  Long ai bilong ol man ol i tokaut olsem ol i save long God, tasol pasin ol i bihainim i soim olsem ol i givim baksait long em. Ol i olsem stingpela samting na ol manmeri bilong sakim tok, ol i no fit long mekim wanpela gutpela wok.

Ol Futnot

Ta 1:3  O, “Man i save kisim bek ol man.”
Ta 1:7  Lukim futnot long 1Ti 3:⁠3.
Ta 1:8  O, “laikim ol man em i no save long ol.” Lukim futnot long 1Ti 3:⁠2.
Ta 1:⁠10  Dispela i makim pasin bilong katim skin long sem bilong man.
Ta 1:⁠12  Epimenides, wanpela man Krit husat i save raitim ol poem, em ol sotpela stori. Em i bin stap long yia 500 B.C.E. samting.