Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Rom 3:1-31

3  Orait wanem samting i mekim na man Juda i winim ol arapela man? O wanem gutpela samting i kamap long pasin bilong katim skin?  I gat planti gutpela samting. Namba 1 samting i olsem, God i putim ol tok holi bilong en long han bilong ol Juda bai ol i ken lukautim.  Orait olsem wanem? Sapos sampela i no bilip, ating dispela bai mekim God i no bihainim tok bilong em?  Nogat tru! God bai mekim tok tru tasol, maski olgeta man i save giaman. Olsem Rait Holi i tok: “Long rot bilong tok bilong yu stretpela pasin bilong yu bai stap ples klia, na bai yu win taim ol man i kotim yu.”  Tasol sapos pasin nogut bilong yumi i mekim stretpela pasin bilong God i kamap ples klia, orait bai yumi tok wanem? Taim God i kamapim belhat bilong en, ating em i mekim pasin i no stret, a? (Mi mekim tok olsem ol man i save mekim.)  Nogat tru! Sapos pasin bilong God i no stret, orait olsem wanem bai em i skelim ol manmeri?   Sapos tok giaman bilong mi i mekim tok tru bilong God i kamap ples klia moa na i givim glori long em, orait bilong wanem kot i tok yet olsem mi wanpela sinman?  Ating yumi ken mekim wankain tok em ol man i save giaman na tok olsem yumi save tok, “Yumi ken mekim ol samting nogut bai ol gutpela samting inap kamap.” Pe nogut ol dispela man bai kisim em i stret long pasin ol i bin mekim.   Orait olsem wanem? Ating mipela Juda i winim ol arapela man, a? Nogat tru! Olsem yumi tok pinis, sin i pas long yumi olgeta, yumi Juda na Grik* wantaim. 10  Olsem Rait Holi i tok: “I no gat wanpela man i save mekim stretpela pasin, nogat tru. 11  Na i no gat wanpela man i kliagut long ol samting, na i no gat wanpela man i wok long painim God. 12  Olgeta man i lusim gutpela rot pinis, olgeta wantaim i man nogut, i no gat wanpela i save mekim pasin helpim, nogat tru.” 13  “Maus bilong ol i olsem matmat i op i stap, na long maus ol i mekim tok giaman.” “I olsem posin bilong snek i stap insait long maus bilong ol.” 14  “Na maus bilong ol i pulap long tok bilong bagarapim narapela na tok i soim olsem ol i bel nogut long narapela.” 15  “Lek bilong ol i save siksti i go bilong kapsaitim blut.” 16  “Bagarap na pen na hevi i stap long rot bilong ol. 17  Na ol i no save long rot bilong stap wanbel wantaim ol arapela.” 18  “Ai bilong ol i soim olsem ol i no pret liklik long God.”  19  Yumi save olsem olgeta tok Lo i mekim em i bilong olgeta man i stap aninit long Lo, olsem na olgeta i stap aninit long Lo i mas pasim maus, na tu, olgeta manmeri long graun bai save olsem ol i gat asua long ai bilong God. 20  I no gat wanpela man inap kamap stretpela man long ai bilong God long pasin bilong bihainim lo, nogat. Tasol lo i givim yumi stretpela save long sin em i wanem samting.  21  Tasol nau samting i kamap ples klia i olsem, man i no gat wok long bihainim Lo na bai God i ken kolim em stretpela man. Tok i stap long Lo na tok bilong ol Profet i tokaut long dispela tu. 22  Yes, man inap kamap stretpela man long ai bilong God long rot bilong bilip long Jisas Krais, na dispela i bilong helpim olgeta man i gat bilip, long wanem, olgeta man i wankain tasol. 23  Olgeta man i bin mekim sin na ol i sot long kamapim ol gutpela pasin bilong God. 24  God i kamapim bikpela pasin helpim long ol, na long wok bilong Krais Jisas long givim pe bilong baim bek man, God i kolim ol stretpela manmeri, na dispela i wanpela presen God i givim ol. 25  God i givim Krais olsem ofa na bai ol manmeri i ken kamap wanbel wantaim God long rot bilong bilip bilong ol long blut bilong Krais. God i mekim olsem bilong kamapim klia em i bihainim stretpela pasin taim em i bin lusim sin ol man i bin mekim long bipo, long taim em i isi long ol man. 26  Em i mekim olsem bilong soim stretpela pasin bilong em nau long dispela taim, taim em i tokaut olsem man i bilip long Jisas em i stretpela man.  27  Olsem na i gat as na man inap litimapim nem bilong em yet? Nogat. Dispela pasin i pinis olgeta. Wanem lo i mekim olsem? Em lo i skelim ol samting ol manmeri i mekim? Nogat tru, em dispela lo i save skelim olsem ol manmeri i gat bilip o nogat. 28  Long wanem, nau yumi kisim tingting olsem, bilip bilong man i mekim na God i kolim em stretpela man, na i no long pasin bilong bihainim lo. 29  Ating God em i God bilong ol Juda tasol, a? Ating em i no God bilong ol manmeri bilong ol arapela lain tu? Nogat. Em i God bilong ol arapela lain tu. 30  God em i wanpela tasol, na em bai tokaut olsem ol man i katim skin na ol man i no katim skin, ol i stretpela man long rot bilong bilip bilong ol. 31  Orait olsem wanem, yumi pinisim lo long rot bilong bilip bilong yumi? Nogat tru! Yumi mekim lo i stap strong.

Ol Futnot

 I luk olsem dispela i makim ol man i no bilong lain Juda na ol i save mekim tokples Grik.