Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Rom 2:1-29

2  Sapos yu skelim narapela olsem jas, yu no inap tok yu no gat asua, maski yu husat. Long wanem, taim yu skelim narapela, yu kotim yu yet, bikos yu save mekim ol wankain samting yu skelim narapela long en.  Yumi save olsem kot bilong God i stret wantaim tok i tru. Em i save kotim ol man i save mekim ol kain pasin olsem.   Yu save skelim ol man husat i mekim ol kain pasin olsem, tasol yu yet i mekim wankain pasin. Yu ting yu bai abrusim kot bilong God, a?  God i save kamapim moa yet pasin helpim na pasin bilong isi long man na em i no save les kwik, yu ting ol dispela pasin i samting nating, a? Yu mekim olsem, long wanem, yu no save olsem God i mekim pasin helpim long yu bilong kirapim yu long tanim bel.  Het bilong yu i olsem ston na yu no laik tanim bel, long dispela rot yu hipim belhat bilong God long yu yet. Dispela belhat bai kamap ples klia long de bilong stretpela kot bilong God.  Em bai bekim pe i stret long pasin olgeta wan wan i bin mekim.  Ol man husat i save sanap strong long mekim ol gutpela wok, na ol i laik kisim glori na biknem na bodi i no inap bagarap, em bai givim laip oltaim long ol.  Tasol ol man husat i save kirapim kros pait na i save sakim tok i tru na bihainim pasin i no stret, strafe na belhat bilong God bai painim ol.  Ol man i save mekim pasin nogut long ol arapela, trabel na pen na hevi bai kamap long ol, long ol Juda pastaim na long ol Grik* tu. 10  Tasol ol man i mekim ol gutpela pasin ol bai kisim biknem, ona, na bel isi, ol Juda pastaim na ol Grik tu. 11  God i save skelim ol man long wankain pasin.  12  Ol man i no stap aninit long lo na ol i mekim sin, ol bai dai maski i no gat lo i kotim ol. Na ol man i stap aninit long lo na ol i mekim sin, lo bai kotim ol. 13  Ol man i harim nating lo, ol i no stretpela man long ai bilong God. Tasol ol man i bihainim lo, God bai kolim ol stretpela man. 14  Ol manmeri bilong ol arapela lain i no stap aninit long lo, tasol tingting bilong ol yet i kirapim ol long bihainim pasin bilong lo. Orait ol dispela lain, maski ol i no gat lo, tingting bilong ol i stap olsem lo bilong ol. 15  Ol dispela lain i kamapim klia olsem astingting bilong lo i stap long bel bilong ol. Na maus bilong bel bilong ol tu i tokaut na i skelim ol. Na taim ol i tingting long dispela, orait tingting bilong ol yet bai tok ol i gat asua o ol i no gat asua. 16  Dispela bai kamap long taim God i skelim ol tingting hait na pasin hait bilong ol man, em bai mekim olsem long rot bilong Krais Jisas. Dispela tok i hap bilong gutnius mi save autim.  17  Sapos yu wanpela Juda na yu bilip long lo na yu amamas olsem yu pas wantaim God, 18  na yu save long laik bilong em na yu inap kliagut long ol samting i bikpela samting tru, long wanem, wanpela i bin skulim yu long Lo, 19  na yu bilip olsem yu man bilong soim rot long ol aipas, na yu lait bilong ol man i stap long tudak, 20  na yu man bilong skulim ol krankiman, na tisa bilong skulim ol man i gat tingting olsem bilong ol pikinini, na yu kliagut long astingting bilong save na tok i tru i stap long Lo, 21  orait olsem wanem? Yu save skulim ol arapela, tasol yu no save skulim yu yet? Yu husat i tokim ol man, “No ken stil,” yu yet yu save stil? 22  Yu husat i save tok “No ken mekim pasin adaltri,”* yu yet yu save mekim pasin adaltri? Yu husat i save tok yu les tru long ol imis, yu save stilim ol samting long ol tempel? 23  Yu husat i save amamas long lo, taim yu brukim lo, yu ting dispela i semim nem bilong God? 24  Olsem Rait Holi i tok: “Em asua bilong yupela tasol na ol manmeri bilong ol arapela lain i tok nogut long nem bilong God.”  25  Pasin bilong katim skin* inap helpim yu sapos yu bihainim lo tasol. Tasol sapos yu man bilong kalapim lo, orait maski ol i bin katim skin bilong yu, yu stap olsem man ol i no bin katim skin bilong en. 26  Olsem na sapos wanpela man husat i no bin katim skin i bihainim ol stretpela tok bilong Lo, orait maski em i no katim skin, em bai stap olsem man i bin katim skin. 27  Yu man i gat lo na ol i katim skin bilong yu, tasol yu kalapim lo, orait man bilong narapela lain husat i no katim skin, na em i bihainim Lo, pasin bilong em bai stap olsem jas na skelim yu. 28  Man i Juda long skin tasol, em i no Juda tru. Na tu, pasin bilong katim skin em i no samting bilong bodi tasol. 29  Man i stap Juda long bel, em i Juda tru. Na pasin bilong em long katim skin em samting bilong bel na i kamap long rot bilong holi spirit, na i no long rot bilong wanpela lo ol i raitim. Dispela man i no kisim biknem long ol man, nogat. God i givim biknem long em.

Ol Futnot

 Long dispela ves na ves 10, “ol Grik” i makim ol manmeri i no bilong lain Juda.
 Lukim futnot long Mt 5:⁠27.
 Dispela i makim pasin bilong katim skin long sem bilong man.