Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 8:1-34

8  Taim Jisas i kam daun pinis long maunten, bikpela lain manmeri i kirap bihainim em.  Na lukim! Wanpela lepraman i kam na brukim skru long em na tok: “Bikpela, sapos yu laik, yu inap mekim mi kamap klin.”  Orait Jisas i putim han bilong en i go na tatsim dispela man na tok: “Mi laik. Yu ken kamap klin.” Na wantu sik lepra bilong en i tekewe, na em i kamap klin.  Na Jisas i tokim em: “No ken tokim wanpela man, tasol go soim yu yet long pris, na mekim ofa olsem Moses i bin makim. Na ol pris yet i ken save olsem sik bilong yu i pinis.”  Taim Jisas i go insait long Kaperneam, wanpela ofisa bilong ami* i kam long em na askim em strong  olsem: “Bikman, wokboi bilong mi i paralais na slip i stap long haus, em i kisim taim stret.”  Jisas i tokim em: “Taim mi kamap long hap, bai mi oraitim em.”  Ofisa bilong ami i bekim tok olsem: “Bikman, mi no gutpela man inap long yu ken i kam long haus bilong mi. Yu ken tok tasol na wokboi bilong mi bai kamap orait.  Mi tu mi stap aninit long ol man i gat namba. Na mi gat ol soldia i stap aninit long mi, na mi save tokim wanpela, ‘Yu go!’ na em i save go. Na mi save tokim narapela ‘Yu kam!’ na em i save kam. Na mi save tokim wokboi bilong mi, ‘Mekim dispela!’ na em i save mekim.” 10  Jisas i harim dispela tok na em i kirap nogut na tokim ol man i bihainim em: “Mi tok tru long yupela: Mi no bin lukim wanpela man long Israel i gat bikpela bilip olsem dispela man. 11  Mi tokim yupela, planti man bilong hap sankamap na hap san i go daun, ol bai kam na sindaun long tebol wantaim Abraham na Aisak na Jekop long Kingdom bilong heven. 12  Tasol ol pikinini man bilong kingdom bai i go ausait long ples tudak. Long dispela hap ol bai krai na sikirapim tit bilong ol.” 13  Orait Jisas i tokim ofisa bilong ami: “Yu ken i go. Samting yu bilip long en i ken kamap.” Na long dispela taim stret wokboi i kamap orait. 14  Jisas i go insait long haus bilong Pita, na em i lukim tambu mama bilong Pita i sik na slip i stap, em i gat sik fiva. 15  Jisas i tatsim han bilong meri na fiva bilong en i pinis, na em i kirap na redim kaikai bilong Jisas. 16  Long apinun tru ol lain i bringim planti manmeri i gat spirit nogut i stap long ol na ol i kam long Jisas. Na em i tok tasol na ol spirit* nogut i lusim ol manmeri, na em i oraitim olgeta man i stap nogut. 17  Long dispela rot tok bilong profet Aisaia i kamap tru, olsem: “Em yet i kisim ol sik bilong yumi i go na karim ol pen bilong yumi.” 18  Taim Jisas i lukim bikpela lain manmeri, em i tokim ol disaipel long kisim bot i go long hapsait. 19  Na wanpela saveman bilong Lo i kam na tokim em: “Tisa, mi bai bihainim yu long wanem wanem hap yu go long en.” 20  Na Jisas i tokim em: “Ol foks* i gat hul long graun na ol pisin i gat hap bilong slip, tasol Pikinini bilong man i no gat ples bilong slip.” 21  Orait narapela disaipel i tokim em: “Bikpela, larim mi i go pastaim na planim papa bilong mi.” 22  Jisas i tokim em: “Wok yet long bihainim mi, na larim ol daiman i planim ol daiman bilong ol.” 23  Na taim em i kalap long bot, ol disaipel bilong en i bihainim em. 24  Bihain bikpela win tru i kirap long raunwara, na ol weiv i laik karamapim bot. Tasol Jisas i slip i stap. 25  Na ol i kam na kirapim em na tok: “Bikpela, seivim mipela, klostu bai mipela i dai!” 26  Na em i tokim ol olsem: “Yupela ol man i gat liklik bilip, bilong wanem yupela i pret?” Em i kirap na krosim win na raunwara, na raunwara i stap isi tru. 27  Olsem na ol i kirap nogut na tok: “Dispela man em i wanem kain man? Win na raunwara i harim tok bilong en.” 28  Taim em i kamap long hapsait, long hap bilong ol Gadara,* tupela man em spirit nogut i stap long ol, ol i lusim ples matmat na i kam bungim em long dispela hap. Tupela i welman stret, olsem na ol man i save pret long wokabaut long dispela rot. 29  Na tupela i singaut strong olsem: “Pikinini bilong God, yu gat wanem wok long hia? Yu kam bilong mekim nogut long mipela paslain long taim stret bilong en, a?” 30  Wanpela bikpela lain pik i stap longwe liklik na kaikai i stap. 31  Olsem na ol spirit nogut i askim Jisas strong olsem: “Sapos yu rausim mipela, orait salim mipela i go insait long dispela lain pik.” 32  Olsem na em i tokim ol: “Go!” Na ol i lusim dispela tupela man na ol i go insait long ol pik, na olgeta pik i ran siksti i go long arere bilong maunten na kalap i go daun long raunwara na ol i dai. 33  Ol wasman bilong pik i ranawe, ol i go insait long taun na tokaut long olgeta samting, na ol i stori tu long samting i bin kamap long dispela tupela man em spirit nogut i stap long ol. 34  Orait olgeta manmeri long dispela taun i kam long bungim Jisas. Na taim ol i lukim em pinis, ol i strong long em i mas lusim ol distrik bilong ol.

Ol Futnot

Mt 8:5  O, “senturien,” em wanpela komanda bilong 100 soldia.
Mt 8:⁠16  Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
Mt 8:⁠20  Em wanpela animal long Israel i kain olsem dok.
Mt 8:⁠28  Long Mk 5:1 na Lu 8:26 em “hap bilong ol Gerasa.”