Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Matyu 4:1-25

4  Long dispela taim, holi spirit i bringim Jisas i go long ples nating na Satan* i traim em.  Jisas i tambu long kaikai inap 40 de na 40 nait pinis, na em i hangre.  Na Man Bilong Traim Man i kam na i tokim em: “Sapos yu pikinini bilong God, orait tokim ol dispela ston long tanim i kamap bret.”  Tasol Jisas i bekim tok olsem: “Rait Holi i tok: ‘Man i no inap stap laip long bret tasol, nogat. Em i mas bihainim tu olgeta tok i kamap long maus bilong Jehova.’ ”  Nau Satan* i kisim em i go long taun holi na putim em antap tru long banis bilong tempel  na tokim em olsem: “Sapos yu pikinini bilong God, orait kalap i go daun, long wanem, Rait Holi i tok: ‘Em bai tokim ol ensel bilong en na ol bai karim yu long han bilong ol na bai lek bilong yu i no inap bamim wanpela ston.’ ”  Jisas i tokim em: “Rait Holi i tok moa olsem: ‘Yu no ken traim Jehova, God bilong yu.’ ”   Orait Satan* i kisim em gen na i go long wanpela maunten i antap moa na soim em olgeta kingdom bilong graun wantaim ol nambawan gutpela samting bilong ol.  Na em i tokim Jisas: “Mi bai givim yu olgeta dispela samting sapos nau yu brukim skru na lotu long mi.” 10  Na Jisas i tokim em: “Satan, yu klia! Rait Holi i tok: ‘Yu mas lotu long Jehova, God bilong yu, na yu mas mekim wok bilong em wanpela tasol.’ ” 11  Orait Satan* i lusim em, na ol ensel i kam na helpim Jisas. 12  Taim Jisas i harim olsem ol i arestim Jon, em i go long Galili. 13  Bihain em i lusim Nasaret na i go stap long Kaperneam, long arere bilong raunwara, long hap bilong Sebulun na long hap bilong Naptali. 14  Em i mekim olsem bilong truim tok i bin kamap long maus bilong profet Aisaia, olsem: 15  “Yes Galili, hap bilong ol arapela lain man! Hap bilong Sebulun na hap bilong Naptali, long nambis rot long hapsait bilong wara Jordan. 16  Ol manmeri i sindaun long tudak ol i lukim wanpela bikpela lait, na ol manmeri i sindaun long hap we dai i laik karamapim ol, wanpela lait i kamap long ol.” 17  Kirap long dispela taim Jisas i stat long autim tok olsem: “Yupela i mas tanim bel, long wanem, Kingdom bilong heven i kam klostu pinis.”  18  Jisas i wokabaut arere long Raunwara Galili na em i lukim tupela brata, Saimon, ol i kolim Pita, na brata bilong en, Andru. Tupela i man bilong kisim pis, olsem na ol i wok long tromoi umben long raunwara. 19  Em i tokim ol: “Kam bihainim mi, bai mi mekim yupela ol man bilong kisim pis i kamap ol man bilong kisim ol manmeri.” 20  Kwiktaim ol i lusim umben bilong ol na bihainim em. 21  Em i wokabaut i go moa na em i lukim tupela narapela brata, em tupela pikinini man bilong Sebedi, em Jems na Jon. Tupela i stap long bot wantaim papa bilong ol, Sebedi. Ol i wok long stretim umben bilong ol na em i singautim ol. 22  Wantu tupela i lusim bot na papa bilong ol, na tupela i bihainim em. 23  Jisas i go long olgeta hap bilong Galili na em i skulim ol manmeri long ol sinagog* bilong ol. Em i wok long autim gutnius bilong Kingdom na oraitim olgeta kain sik bilong ol manmeri. 24  Na stori bilong ol samting em i mekim i go long olgeta hap bilong Siria. Na olgeta man i stap nogut na i gat kain kain sik na hevi, olsem ol man em spirit nogut i stap long ol, na ol man i gat sik epilepsi, na ol man i paralais, ol i bringim ol i kam long em na em i oraitim ol. 25  Olsem na ol bikpela lain manmeri, em ol i kam long Galili na Dekapolis* na Jerusalem na Judia na long hapsait bilong wara Jordan, ol i bihainim em.

Ol Futnot

 Grik, diabolos. Devil, mining bilong en, “man bilong krungutim gutnem.”
 Grik, diabolos. Devil, mining bilong en, “man bilong krungutim gutnem.”
 Grik, diabolos. Devil, mining bilong en, “man bilong krungutim gutnem.”
 Grik, diabolos. Devil, mining bilong en, “man bilong krungutim gutnem.”
 Ples we ol Juda i save bung bilong mekim beten na ritim ol Rait Holi.
 O, “tenpela taun.”