Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 27:1-66

27  Long moningtaim olgeta bikpris na ol hetman i bung na toktok long olsem wanem ol bai kilim Jisas i dai.  Ol i pasim han bilong Jisas long rop na kisim em i go na putim em long han bilong Pailat, em gavana.  Na Judas, em man i bin putim Jisas long han bilong ol birua, em i harim olsem kot i tok long Jisas i mas i dai. Olsem na Judas i pilim nogut tru na givim bek dispela 30 silva koin i go long ol bikpris na ol hetman.  Em i tok: “Mi mekim sin taim mi putim stretpela man* long han bilong yupela.” Na ol i tok: “Em i no samting bilong mipela, em wari bilong yu!”  Olsem na em i tromoi ol dispela silva koin i go insait long tempel na em i go na hangamapim em yet.  Tasol ol bikpris i kisim ol dispela silva koin na tok: “I tambu long tromoi ol dispela koin long hap bilong tempel we ol i save putim mani long ol bokis, long wanem, ol dispela koin i olsem pe bilong blut.”  Ol i pasim tok na ol i go baim wanpela hap graun bilong ol man bilong wokim ol klei pot. Dispela hap graun i bilong planim ol man i kam long ol arapela ples taim ol i dai.  Olsem na i kam inap long nau ol i kolim dispela hap graun olsem Graun Bilong Blut.  Long dispela taim tok bilong profet Jeremaia i kamap tru, olsem: “Na ol i kisim dispela 30 silva koin, em pe sampela man bilong Israel i makim long em. 10  Na ol i givim ol dispela koin long baim graun bilong ol man bilong wokim ol klei pot, olsem Jehova i bin tokim mi.”  11  Nau Jisas i sanap long ai bilong gavana na gavana i askim em: “Yu King bilong ol Juda, a?” Na Jisas i tok: “Yu yet yu tok olsem.” 12  Ol bikpris na ol hetman i sutim tok long em, tasol em i no bekim wanpela tok. 13  Na Pailat i tokim em: “Ating yu no harim hamas tok ol i sutim long yu?” 14  Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em, olsem na gavana i kirap nogut tru. 15  Long olgeta pasova gavana i save lusim wanpela kalabusman i go long ol manmeri, em kalabusman ol manmeri yet i makim. 16  Long dispela taim i gat wanpela man nogut i stap long kalabus, nem bilong en Barabas. 17  Olsem na taim ol i bung i stap Pailat i tokim ol: “Yupela i laik bai mi lusim husat i go long yupela, Barabas o Jisas, dispela man ol i kolim em Krais?” 18  Pailat i save olsem ol i bel nogut long Jisas na long dispela as ol i bringim em i kam long kot. 19  Na tu, taim Pailat i sindaun long ples kot, meri bilong en i salim tok i go long em olsem: “No ken mekim wanpela samting long dispela stretpela man, long wanem, mi lukim em long wanpela driman na dispela driman i mekim mi i pret nogut tru.” 20  Tasol ol bikpris na ol hetman i kirapim ol manmeri long askim long Barabas na long kilim Jisas i dai. 21  Na gavana i tokim ol: “Yupela i laik bai mi lusim husat bilong dispela tupela man i go long yupela?” Ol i tok: “Barabas.” 22  Pailat i tokim ol: “Orait bai mi mekim wanem long Jisas, dispela man ol i kolim em Krais?” Ol i tok: “Nilim em long pos!” 23  Na Pailat i tok: “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong?” Tasol ol i singaut moa yet: “Nilim em long pos!” 24  Pailat i lukim olsem tok bilong en i no mekim wanpela samting long ol, nogat, ol manmeri i kros na pait i laik kirap. Olsem na Pailat i kisim wara na wasim han bilong en long ai bilong ol manmeri na tok: “Mi no gat asua long blut bilong dispela man. Em samting bilong yupela.” 25  Ol manmeri i tok: “Asua bilong blut bilong em i ken i kam long mipela na ol pikinini bilong mipela.” 26  Na em i lusim Barabas i go long ol, tasol em i tok long ol man i mas wipim Jisas na em i putim em long han bilong ol soldia bilong ol i ken nilim em long pos.  27  Na ol soldia bilong gavana i bringim Jisas i go long haus gavana na singautim olgeta soldia i kam bung raunim em. 28  Ol i rausim klos bilong em na putim wanpela retpela longpela laplap long em. 29  Na ol i wokim wanpela kraun long nil rop na putim long het bilong em na ol i putim wanpela stik pitpit long han bilong en, long han sut. Ol i brukim skru long em na tok bilas long em olsem: “Gude, yu King bilong ol Juda!” 30  Na ol i spetim em na kisim dispela stik pitpit na kirap paitim em long het bilong en. 31  Taim ol i tok bilas pinis long em, ol i rausim dispela laplap long em na putim bek klos bilong en. Na ol i kisim em i go bilong nilim em long pos. 32  Taim ol i go ol i bungim wanpela man Sairini, nem bilong en Saimon. Ol i tokim em long karim diwai pos* bilong Jisas. 33  Taim ol i kamap long ples ol i kolim Golgota, mining bilong en Bun Bilong Het, 34  ol i givim Jisas wain long dring, em wain ol i bin miksim wantaim marasin i gat pait. Tasol taim em i teistim, em i no laik dring. 35  Ol i nilim em pinis long pos na ol i pilai satu* bilong tilim saket na laplap bilong en. 36  Na ol i sindaun i stap na was long em. 37  Na ol i raitim tok ol i kotim em long en na putim long pos klostu long het bilong en, dispela tok i olsem: “Dispela em Jisas, King bilong ol Juda.”  38  Na ol i hangamapim tupela raskol klostu long em, wanpela long han sut na wanpela long han kais bilong en. 39  Ol manmeri i go i kam, ol i kirap tok bilas long em, na ol i tantanim het bilong ol 40  na tok: “Yu dispela man husat i tok long tromoi tempel i go daun na sanapim gen long 3-pela de, orait helpim yu yet! Sapos yu pikinini bilong God, orait lusim dispela diwai pos na kam daun!” 41  Ol bikpris na ol saveman bilong Lo na ol hetman ol tu i kirap tok bilas long em olsem: 42  “Em i bin kisim bek ol arapela, tasol em i no inap kisim bek em yet! Em i King bilong Israel, larim em i lusim diwai pos na kam daun na mipela bai bilip long em. 43  Em i bin bilip long God, olsem na sapos God i amamas long em, orait larim God i kisim bek em bikos em yet i bin tok, ‘Mi Pikinini Bilong God.’ ” 44  Na dispela tupela raskol em ol i hangamap klostu long em, ol tu i kirap tok bilas long em. 45  Kirap long namba 6 aua* tudak i karamapim olgeta hap, na tudak i stap i go inap long namba 9 aua.* 46  Na long namba 9 aua samting Jisas i singaut strong olsem: “Eli, Eli, lama sabaktani?” mining bilong en: “God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi?” 47  Sampela manmeri i sanap klostu i harim dispela na ol i tok: “Dispela man i singautim Elaija.” 48  Na wantu wanpela bilong ol i ran i go na kisim spans na putim long wain i pait na pasim spans long stik pitpit na givim em long dring. 49  Tasol ol arapela i tok: “Larim em! Yumi lukim, Elaija bai kam na kisim bek em o nogat.” [Na narapela man i kisim spia na sutim sait bilong em na blut na wara i kapsait.]* 50  Jisas i singaut strong gen na strong bilong laip i lusim em na em i dai.  51  Na lukim! Keten i stap long tempel i bruk long tupela hap, long antap i go inap long daunbilo, na graun i guria na ol traipela ston i bruk. 52  Na ol matmat i op na planti bodi bilong ol manmeri holi em ol i dai pinis,* ol i kam ausait 53  na planti manmeri i lukim ol. (Na bihain long em i kirap bek pinis, ol pipol i lusim ples matmat na i go insait long taun holi.) 54  Tasol taim ofisa bilong ami na ol manmeri i was long Jisas ol i lukim guria na ol samting i kamap, ol i pret nogut tru na tok: “Tru tumas, dispela em i Pikinini Bilong God.” 55  Na tu, planti meri i stap, em ol i sanap longwe liklik na lukluk i stap. Ol i bin bihainim Jisas na i lusim Galili na raun wantaim em bilong helpim em. 56  Na sampela namel long ol em Maria Makdala, na Maria, mama bilong Jems na Joses, na mama bilong ol pikinini man bilong Sebedi.  57  Na long apinun tru wanpela maniman bilong Arimatea i kam, nem bilong en Josep, em tu i bin kamap disaipel bilong Jisas. 58  Dispela man i go long Pailat na askim long kisim bodi bilong Jisas. Na Pailat i tokim ol long givim bodi long em. 59  Josep i kisim bodi na karamapim long gutpela klinpela laplap, 60  na em i putim bodi long nupela matmat bilong em yet. Em i bin katim dispela matmat insait long ston. Em i rolim bikpela ston i go pasim maus bilong matmat na em i go. 61  Tasol Maria Makdala na narapela Maria ol i stap yet, ol i sindaun klostu long maus bilong matmat. 62  Long neks de, em de bihain long Redi De,* ol bikpris na ol Farisi i bung wantaim long ai bilong Pailat. 63  Na ol i tok: “Bikman, mipela i tingim tok dispela man bilong giaman i bin mekim taim em i stap laip yet, em i bin tok olsem ‘Bihain long 3-pela de mi bai kirap bek.’ 64  Olsem na yu mas tokim ol man long was gut long dispela matmat i go inap long namba 3 de na bai ol disaipel bilong en i no ken kam na stilim bodi na tokim ol manmeri olsem, ‘Em i kirap bek pinis long dai!’ Dispela tok giaman bai i nogut moa winim tok giaman bilong pastaim.” 65  Pailat i tokim ol: “Yupela kisim ol gad i go wantaim yupela bilong was gut long matmat. Go na mekim ol samting yupela inap mekim bilong was long en.” 66  Orait ol i go na putim ol gad na wanpela samting olsem mak* long dispela ston.

Ol Futnot

 Grik i tok, “stretpela blut.”
 Lukim Apd 6.
 Ol i save kisim ol liklik ston o ol liklik stik samting bilong makim ol wan wan man i insait long pilai na ol i putim insait long wanpela laplap o botol na seksekim ol. Wanem man em ston o stik bilong en i pundaun o wanpela i rausim, dispela man i win.
 “Namba 6 aua,” i makim klostu long belo, em 6-pela aua bihain long taim san i kamap.
 “Namba 9 aua,” i makim klostu long 3 klok apinun, em 9-pela aua bihain long taim san i kamap.
 Bilong save long as bilong ol braket, lukim futnot long Mt 16:⁠3.
 Grik i tok, “em ol i slip i stap (long dai).”
 “Redi De.” Em nem ol i putim long de paslain long Sabat bilong wan wan wik. Long dispela de ol Juda i save redim kaikai bilong de Sabat na pinisim ol arapela wok ol i mas mekim paslain long Sabat. (Skelim Ki 16:5; 20:⁠10)
 Sapos dispela samting olsem mak i bruk, ol bai save olsem sampela man i bin kam na mekim sampela samting long matmat.