Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 2:1-23

2  Mama i karim Jisas long Betlehem bilong Judia long taim Herot* i stap king. Em i karim Jisas pinis, na bihain sampela glasman bilong ol sta i lusim hap bilong Is na kam long Jerusalem.  Na ol i askim olsem: “Dispela pikinini mama i karim bilong kamap king bilong ol Juda, em i stap we? Mipela i lukim sta bilong en taim mipela i stap long hap bilong Is, na mipela i kam long brukim skru long em.”  King Herot i harim dispela tok na em i tingting planti, na olgeta manmeri long Jerusalem ol tu i tingting planti.  Orait em i singautim olgeta bikpris wantaim ol saveman bilong Lo na em i kirap askim ol long Krais* bai bon long wanem hap.  Ol i tokim em: “Long Betlehem bilong Judia. Long wanem, profet i bin raitim tok olsem:  ‘Na yu Betlehem bilong Juda, yu no wanpela taun nating long ai bilong ol hetman bilong Juda. Nogat. Long wanem, long yu bai wanpela hetman i kamap na em bai stap lida bilong ol manmeri bilong mi, Israel.’ ”   Orait long pasin hait Herot i singautim ol glasman bilong ol sta na em i skelim gut tok bilong ol na em i kisim save long taim stret dispela sta i bin kamap.  Na em i salim ol i go long Betlehem na i tok: “Yupela go na wok strong long painim dispela pikinini. Taim yupela i painim em pinis, orait kam bek na tokim mi na bai mi tu i ken i go na brukim skru long em.”  Ol i harim pinis tok bilong king na ol i go. Na dispela sta ol i bin lukim taim ol i stap long hap bilong Is, em i go pas long ol na i go stop antap long hap we pikinini i stap long en. 10  Taim ol i lukim sta ol i amamas tru. 11  Na taim ol i go insait long haus, ol i lukim pikinini i stap wantaim mama bilong en, Maria, na ol i brukim skru long pikinini. Ol i opim ol bokis bilong ol i gat ol samting i dia tumas, na ol i givim ol presen olsem gol, frenkinsens,* na mer* long em. 12  Tasol long driman God i givim tok lukaut long ol olsem ol i no ken i go bek long Herot, olsem na ol i bihainim narapela rot na i go bek long ples bilong ol. 13  Taim ol i go pinis, ensel bilong Jehova i kamap long Josep long driman na i tok: “Kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en na ranawe i go long Isip. Na stap long Isip inap long taim mi tokim yu long lusim dispela hap. Long wanem, klostu nau Herot i laik painim pikinini na kilim em i dai.” 14  Olsem na Josep i kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en long nait na ol i go long Isip. 15  Na em i stap long hap inap long Herot i dai. Dispela samting i kamap bilong truim tok Jehova i bin kamapim long rot bilong profet bilong en, olsem: “Mi singautim pikinini bilong mi long lusim Isip na kam.”  16  Herot i luksave olsem ol glasman bilong ol sta i trikim em na em i belhat nogut tru. Em i salim ol man i go long Betlehem na long ol ples i stap klostu na ol i kilim i dai olgeta pikinini man i gat 2-pela krismas na i go daun. Krismas bilong ol dispela pikinini i stret wantaim save em i bin kisim long ol glasman bilong ol sta. 17  Ol dispela samting i truim tok i kamap long maus bilong profet Jeremaia, olsem: 18  “Ol i harim wanpela nek long Rama, dispela nek i krai na singaut sori, em nek bilong Resel i krai long ol pikinini bilong en, na em i no laik bai ol i mekim isi bel bilong em, long wanem, ol pikinini bilong en i no stap moa.”  19  Herot i dai pinis, na long Isip ensel bilong Jehova i kamap long Josep long wanpela driman. 20  Ensel i tok: “Kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en na go long Israel. Ol man i laik pinisim laip* bilong pikinini, ol i dai pinis.” 21  Olsem na Josep i kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en na ol i go long Israel. 22  Tasol em i harim tok olsem Arkelaus i kisim ples bilong papa bilong en, Herot, na stap king bilong Judia. Olsem na Josep i pret long i go long dispela hap. Na tu, long wanpela driman God i givim tok lukaut long em, olsem na em i go long Galili. 23  Em i go sindaun long wanpela taun ol i kolim Nasaret. Em i mekim olsem na dispela i truim tok bilong ol profet: “Bai ol i kolim em man Nasaret.”

Ol Futnot

 Dispela em Bikpela King Herot.
 Taim ol skripsa Grik i stori long Jisas na yusim dispela tok “Krais” (wankain olsem tok Hibru ma·shiʹach) dispela i no nem tru bilong en, em biknem tasol, mining bilong en “Man God i Makim, Mesaia.”
 Wanpela samting i kamapim switpela smel taim ol i kukim. Em i waitpela na kain olsem susu bilong diwai raba.
 Wanpela paura i gat gutpela smel.
 Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.